รหัสวิชา: 2110221
ชื่อย่อวิชา: COMP ENG ESSENTIALS
ชื่อวิชา: แก่นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering Essentials)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: ภาพรวมของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ วงจรตรรกและหน่วยประมวลผล อัลกอริทึมและโปรแกรม ฐานข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ ระบบฝังตัว ศูนย์ข้อมูล ความปลอดภัย จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ ทรัพย์สินทางปัญญา อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
Course Description: Overview of computer engineering, information system and information technology; hardware and software; logic circuit and processor; algorithm and program; database; computer network and internet, artificial intelligence and robot; embedded system; data center; security; computer ethics; intellectual property; computer industry.