รหัสวิชา: 2111330
ชื่อย่อวิชา: MOD MAT PROP RAD
ชื่อวิชา: การปรับปรุงสมบัติของวัสดุโดยใช้รังสี (MODIFICATION OF MATERIAL PROPERTIES USING RADIATION)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: สมบัติเบื้องต้นของรังสี ผลของรังสีต่อวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉายรังสีแกมมาและลำอิเล็กตรอน การปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์ การเปลี่ยนสีอัญมณีและแก้ว การทำให้สารที่นำไปเคลือบหรือพิมพ์เกาะติดผิววัสดุด้วยรังสี สายไฟฟ้าทนความร้อน พลาสติกจำรูปได้ การย่อยสลายพอลิเมอร์ วัสดุคอมโพลิตที่ทำจากไม้และพลาสติก
Course Description: Basic Properties of radiation; effects of radiation on material; gamma-ray and electron beam irradiation facilities; polymer properties modification; gemstone and glass coloration; radiation curing of coating and printing; heat resistant wires; memorable plastic; polymer degradation; wood-plastic composites.