รหัสวิชา: 2112210
ชื่อย่อวิชา: WATER/SOC
ชื่อวิชา: น้ำกับสังคม (WATER AND SOCIETY)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ความสำคัญของทรัพยากรน้ำ บริบทและบทบาทของทรัพยากรน้ำต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน วัฉจักรน้ำ น้ำผิวดิน น้ำจากฟ้า น้ำหลาก น้ำท่า การกัดเซาะพังทลาย คุณภาพน้ำ การรุกล้ำของน้ำเค็ม น้ำใต้ดิน การเก็บกักน้ำใต้ดิน การนำน้ำใต้ดินมาใช้ การทรุดตัวของพื้นดิน คุณภาพน้ำใต้ดิน การปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน การแก้ไขปัญหาการปนเปื้อน น้ำประปา กระบวนการผลิตน้ำประปา ระบบกระจายน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน น้ำเสีย พารามิเตอร์ของน้ำเสีย เทคโนโลยีในการบำกัดน้ำเสีย สภาพและปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำและสังคมและทางเลือกในการแก้ไขน้ำท่วม น้ำแล้ง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาการจัดการน้ำข้ามพรมแดน วิธีการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง การใช้มาตรการที่เป็นโครงสร้างเขื่อน/อ่างเก็บน้ำ การเก็บน้ำฝน/การทำฝน ระบบระบายน้ำ การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ การใช้มาตรการที่ไม่ใช่โครงสร้าง การพยากรณ์และระบบเตือนภัย การใช้น้ำร่วมกัน กฎและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
Course Description: Importance of Water Resources; Context and roles of water resources in society, environment, and community; water cycle, surface water, precipitation, surface runoff, stream flow, erosion surface, water quality, salftwater/intrusion, groundwater, groundwater storage, groundwater abstraction, land subsidence groundwater quality groundwater contamination, remediation for contaminated groundwater, water supply water supply production proun, water distribution system, village water supply system, wastewater, wastewater paramenters, treatment technologies, water resources situation in the society, flood drought climate change and impacts, transboundary water resources problems, flood and drought mitigation measures, structural measures, dam/reservoir, rainfall harvesting, water drainage system, water reuse program, non-structural measures, forecasting and warning system, conjunctive use of surface and groundwater; laws and regulations.