รหัสวิชา: 2142109
ชื่อย่อวิชา: AUTO STUDIES
ชื่อวิชา: ยานยนต์ศึกษา (AUTOMOTIVE STUDIES)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: เทคโนโลยียานยนต์ขั้นพื้นฐาน โครงสร้างของรถยนต์ หัวข้อคัดสรรด้านเทคโนโลยียานยนต์ การบำรุงรักษาขั้นพื้นฐาน โครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ศักยภาพและความสามารถของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ระบบขนส่งมวลชน
Course Description: Basic automotive technology; structure of automobiles; selected topics in automotive technology; routine maintenance; automotive industry profile in Thailand; potential/ capabilities of Thai automotive industry; logistics.