รหัสวิชา: 2200201
ชื่อย่อวิชา: ACAD REPORT WRIT
ชื่อวิชา: การเขียนรายงานเชิงวิชาการ (ACADEMIC REPORT WRITING)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: วิธีใช้ทรัพยากรสารนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการเข้าถึงสารนิเทศจากบัตรรายการ ดรรชนีวารสาร หนังสืออ้างอิงและฐานข้อมูล วิธีการทำวิจัยเบื้องต้น การจดบันทึก การรวบรวมบรรณานุกรมและการลงเชิงอรรถ วิธีการเขียนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลและอ้างเหตุผล การใช้ถ้อยคำให้ถูกต้องเหมาะสม ความชัดเจนในการใช้ภาษา การจัดทำรายงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ประมวลข้อมูล
Course Description: Effective use of information resources; access to information through the library catalog, periodical indexes, references and data base; basic research methods : note-taking, bibliography and footnotes; analytical and argumentative writing; proper use of words; clarity of language; report writing, through the use of word processing programs.