รหัสวิชา: 2200222
ชื่อย่อวิชา: VERN ARCH TH SOC
ชื่อวิชา: สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นกับสังคมไทย (Vernacular Architecture and Thai Society)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)nคำอธิบายรายวิชา: ความหมาย ประเภท และเอกลักษณ์ของงานสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะและงานช่างกับวิถีชีวิต สังคม ความคิด และความเชื่อ บทบาทของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่มีต่ออารยธรรมไทย
Course Description: Meanings, categories and uniqueness of Thai vernacular architecture; relationship between art and crafts and ways of life, society, thoughts, and beliefs; roles of vernacular architecture in Thai civilization.