รหัสวิชา: 2200223
ชื่อย่อวิชา: PNTG TH SOC
ชื่อวิชา: จิตรกรรมกับสังคมไทย (Painting and Thai Society)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: พัฒนาการของจิตรกรรมไทย ความสัมพันธ์ของคติความเชื่อ ความคิด และสภาพแวดล้อมในสังคมไทย การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยประเพณีและจิตรกรรมไทยร่วมสมัย
Course Description: Development of Thai painting; relationship between spiritual beliefs, thoughts and environment in Thai society; creation of fractional and contemporary Thai paintings.