รหัสวิชา: 2200227
ชื่อย่อวิชา: TH CL MUS DRAM
ชื่อวิชา: นาฏยสังคีตศิลป์ไทย (Thai Classical Music and Dramatic Art )
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: ประวัติ พัฒนาการ และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนาฏยศิลป์และสังคีตศิลป์ไทยประเภทต่าง ๆ ความสัมพันธ์กับสังคมไทย
Course Description: History, development, and basic knowledge about different types of Thai classical music and dramatic arts; their relations with Thai society.