รหัสวิชา: 2200390
ชื่อย่อวิชา: FOR CULT TH ART
ชื่อวิชา: อิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติในศิลปะไทย (Influences of Foreign Cultures on Thai Art )
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: การรับและบูรณาการวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทย อิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดีย ลังกา เขมร จีน โลกมุสลิม และโลกตะวันตกในการสร้างสรรค์ศิลปะไทย
Course Description: Acquisition and integration of foreign cultures in Thai society; influences of Indian, Sinhalese, Khmer, Chinese, Islamic, and Western cultures on the creation of Thai art