รหัสวิชา: 2200391
ชื่อย่อวิชา: CONT ART TH SEA
ชื่อวิชา: ศิลปะร่วมสมัยกับสังคมไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Contemporary Art and Thai and Southeast Asian Societies )
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: ความหมาย ประเภท และเอกลักษณ์ของศิลปะร่วมสมัยในสังคมไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความสัมพันธ์ระหว่างสุนทรียลักษณ์ศิลปะร่วมสมัยกับวิถีชีวิต สังคม ความคิด และความเชื่อในสังคมไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Course Description: Meanings, categories and uniqueness of contemporary art in Thai and Southeast Asian societies; relationship between the aesthetics of contemporary art and ways of life, society, thoughts and beliefs in Thai and Southeast Asian societies.