รหัสวิชา: 2200392
ชื่อย่อวิชา: ANC ART SIAM SEA
ชื่อวิชา: ศิลปะโบราณในสยามและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ANCIENT ART IN SIAM AND SOUTHEAST ASIA)nจำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: วิวัฒนาการของศิลปะอันสัมพันธ์กับหลักฐานทางโบราณคดี ภายหลังการเผยแพร่วัฒนธรรมอินเดียและลังกาสู่กลุ่มวัฒนธรรมฟูนัน ทวารวดี ศรีวิชัย ชวา มอญ เขมร จาม พยู พม่า สยาม และลาว ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่ปรากฏตามหลักฐานทางโบราณคดี
Course Description: The evolution of art in relation to the archaeological evidence after the expansion of the Indian and Sri Lankan culture to the cultural groups of Funun, Dvaravati, Srivijaya, Java, Mon, Khmer, Cham, Pyu, Myamar, Siam and Laos: interrelations reflected on the archaeological evidence.