รหัสวิชา: 2200394
ชื่อย่อวิชา: CUST/FEST TH SOC
ชื่อวิชา: ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย (CUSTOMS AND FESTIVALS IN THAI SOCIETY)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: ความสำคัญของประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย หน้าที่ของประเพณีและเทศกาลต่อวิถีชีวิต คติความเชื่อ และภูมิปัญญาไทย ประเพณีและเทศกาลประจำปีในสังคมไทย
Course Description: The significance of customs and festivals in Thai society; their functions in Thai ways of life, spiritual beliefs, values and wisdom; annual customs and festivals in Thai society.