รหัสวิชา: 2200395
ชื่อย่อวิชา: ROY TRAD/CERE
ชื่อวิชา: ราชประเพณีและพระราชพิธีในราชสำนักไทย (ROYAL TRADITIONS AND STATE CEREMONIES IN THAI ROYAL COURT)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: ความหมายและหน้าที่ของราชประเพณีและพระราชพิธีในประเทศไทย พัฒนาการของราชประเพณีและพระราชพิธีในประวัติศาสตร์ไทย ราชประเพณีและพระราชพิธีสำคัญในราชสำนักไทย
Course Description: Meanings and functions of royal traditions and state ceremonies in Thailand; their development in Thai history; significant traditions and state ceremonies in Thai Royal Court.