รหัสวิชา: 2200396
ชื่อย่อวิชา: REL RIT TH SOC
ชื่อวิชา: ศาสนพิธีในสังคมไทย (RELIGIOUS RITUALS IN THAI SOCIETY)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: ความหมายและหน้าที่ของพิธีกรรมทางศาสนาในสังคมไทย พิธีกรรมทางพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ในสังคมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับพิธีกรรม วิถีชีวิต ความเชื่อ ค่านิยม ภูมิปัญญา และการสร้างสรรค์พิธีกรรมในสังคมไทย
Course Description: Meanings and functions of religious rituals in Thai society; Buddhist and Hindu rituals in Thai society; relationship between religions and rituals, ways of life, beliefs, values, wisdom, and creation of rituals in Thai society.