รหัสวิชา: 2207203
ชื่อย่อวิชา: PHILOS/FILMS
ชื่อวิชา: ปรัชญากับภาพยนตร์ (PHILOSOPHY AND FILMS)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: แนวคิด ข้อโต้แย้งทางปรัชญา และประเด็นทางจริยธรรมในชีวิตร่วมสมัยซึ่งนำเสนอในภาพยนตร์
Course Description: Concepts, philosophical arguments and ethical issues in contemporary life as depicted in films.