รหัสวิชา: 2207341
ชื่อย่อวิชา: SYMBOLIC LOGIC
ชื่อวิชา: ตรรกวิทยาสัญญลักษณ์ (SYMBOLIC LOGIC)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ตรรกวิทยาประโยค ตรรกวิทยาภาคขยาย การอ้างเหตุผลที่สมเหตุสมผล วิธีแสดงความสมเหตุสมผลและไม่สมเหตุสมผลของการอ้างเหตุผล กลุ่มข้อความที่สอดคล้องกันและกลุ่มข้อความไม่สอดคล้องกัน
Course Description: Propositional logic; predicate logic; valid arguments; methods of showing validity and invalidity of arguments; consistent and inconsistent sets of statements.