รหัสวิชา: 2207361
ชื่อย่อวิชา: AESTHETICS
ชื่อวิชา: สุนทรียศาสตร์ (AESTHETICS)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ทฤษฎีสำคัญทางศิลปะ ปัญหาในการนิยามศิลปะ ตำแหน่งของความงาม ทัศนคติเชิงสุนทรียะ ประสบการณ์เชิงสุนทรียะและการตัดสินเชิงสุนทรียะ
Course Description: Major theories of art; problems of defining art; locus of beauty; aesthetic attitude; aesthetic experience and aesthetic judgment