รหัสวิชา: 2207365
ชื่อย่อวิชา: POLITICAL PHILOS
ชื่อวิชา: ปรัชญาการเมือง (POLITICAL PHILOSOPHY)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ปัญหาหลักในวิชาปรัชญาการเมืองดังต่อไปนี้ ความจำเป็นที่จะต้องมีรัฐธรรมชาติของรัฐที่ชอบธรรม ขอบเขตอำนาจของรัฐ วิธีการที่พึงใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการเมือง การแก้ปัญหาโดยนักปรัชญาการเมือง ลัทธิสำคัญ ได้แก่ ลัทธิเสรีนิยมประชาธิปไตย ลัทธิสังคมนิยม ลัทธิอนุรักษนิยม และลัทธิจิตนิยม
Course Description: The scope and content of political philosophy; analysis of major problems in political philosophy, including the necessity of a state, the nature of a legitimate state, the limit of state power, and the means people adopt to change a political system; analysis and criticism of solutions proposed by the major theories, including liberal democratic theory, socialism, conservatism, and idealism.