รหัสวิชา: 2207371
ชื่อย่อวิชา: PHILOS LITERATURE
ชื่อวิชา: ปรัชญาและวรรณคดี (PHILOSOPHY AND LITERATURE)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาและวรรณคดี ปัญหาเกี่ยวกับการตีความ และการอ้างความจริงทั้งในปรัชญาและวรรณคดี บทบาทของวรรณคดีในฐานะสื่อที่ช่วยสร้างความรู้สำนึกทางจริยธรรม สุนทรียศาสตร์ในวรรณคดี ตัวบทปรัชญาในฐานะวรรณกรรม
Course Description: Relation between philosophy and literature; problems of interpretation and truth claims in philosophy and literature; literature as a means to moral awareness; aesthetics of literature; philosophical texts as pieces of literature.