รหัสวิชา: 2207385
ชื่อย่อวิชา: AMERICAN PHILOS
ชื่อวิชา: ปรัชญาอเมริกัน (AMERICAN PHILOSOPHY)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ความคิดทางปรัชญาของชาร์ลส์ เพียช วิลเลียม เจมส์ และ จอห์น ดิวอี้ งานของนักปรัชญาอเมริกันร่วมสมัย อิทธิพลของลัทธิปฏิบัตินิยมต่อวัฒนธรรมอเมริกัน
Course Description: Philosophical ideas of Peirce, William James, and John Dewey; the work of some contemporary American philosophers; influence of pragmatism on American culture.