รหัสวิชา: 2207387
ชื่อย่อวิชา: PHILOS WOMEN
ชื่อวิชา: ปรัชญาสตรี (PHILOSOPHY OF WOMEN)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: คำอธิบาย และข้ออภิปรายเกี่ยวกับรากฐานระบบปิตาธิปไตยกับธรรมชาติของสตรี บทบาท ฐานะ และความสัมพันธ์กับบุรุษเพศ กฎเกณฑ์ทางจริยธรรมอันมีส่วนกำหนดชีวิตของสตรี และอุดมคติแห่งความเป็นหญิง ข้อเขียนสำคัญของนักปรัชญา เช่น อริสโตเติล ล็อค รุสโซ เฮเกล มิลล์ ซิโมน เดอ โบวัวร์ และ นักคิดฝ่ายสตรีนิยมอื่นๆ รากฐานทางปรัชญาสิทธิสตรี และความเสมอภาคระหว่างเพศ สถานภาพและความหมายของสตรีในคำสอนทางศาสนาสากลที่สำคัญ
Course Description: Explanations and debates on patriarchy and the nature of women, their role, status and relationship to men; ethical norms which govern women’s life and the ideal of being a woman; important works by Aristotle, Locke, Rousseau, Hegel, Mill, Simone de