รหัสวิชา: 2207467
ชื่อย่อวิชา: PHILOS LANG
ชื่อวิชา: ปรัชญาภาษา (PHILOSOPHY OF LANGUAGE)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: เรื่องสำคัญที่เป็นพื้นฐานในการเข้าใจภาษาด้วยวิธีการทางปรัชญา ได้แก่ ความหมายทางภาษา วัจนกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา จิตและความจริง ความรู้ทางภาษาโดยกำเนิดกับความรู้ทางภาษาโดยการเรียนรู้
Course Description: Discussion of selected topics basic to the philosophical understanding of language: linguistic meaning, speech acts, the interrelation of language, mind and reality, and innate versus learned knowledge of language.