รหัสวิชา: 2207472
ชื่อย่อวิชา: JAPANESE PHILOS
ชื่อวิชา: ปรัชญาญี่ปุ่น (JAPANESE PHILOSOPHY)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: บ่อเกิดความคิดของญี่ปุ่น อิทธิพลของนักคิดจีน และของพระพุทธศาสนามหายาน ที่มีต่อความคิดของญี่ปุ่น รวมถึงพัฒนาการความคิดของญี่ปุ่นตั้งแต่ พ.ศ. 1135 – 2411
Course Description: The origin of Japanese thought; the influence of Chinese thinkers and of Mahayana Buddhism on Japanese thought, including the development of Japanese thought from B.E.1135-2411.