รหัสวิชา: 2207474
ชื่อย่อวิชา: CHINESE PHILOS
ชื่อวิชา: ปรัชญาจีน (CHINESE PHILOSOPHY)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ความคิดทางปรัชญาของนักปรัชญาคนสำคัญของจีนในยุคปรัชญาเมธี และหลังยุคปรัชญาเมธี ปรัชญาจีนร่วมสมัย ปรัชญาจีนกับปรัชญาอินเดีย และปรัชญาตะวันตก
Course Description: The philosophical thoughts of the prominent Chinese philosophers of and after the Great Thinkers Period; contemporary Chinese philosophy; Chinese philosophy versus Indian and western philosophy.