รหัสวิชา: 2209375
ชื่อย่อวิชา: LANG ASEAN+3
ชื่อวิชา: ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 (Languages in ASEAN+3)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: ความหลากหลายทางภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งจีน เกาหลี และญี่ปุ่น
Course Description: Linguistic diversity in ASEAN+3; language profiles of ASEAN countries and in China, Korea, and Japan