รหัสวิชา: 2210215
ชื่อย่อวิชา: LIT/WOMEN
ชื่อวิชา: วรรณคดีกับสตรี (LITERATURE AND WOMEN)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา:
Course Description: