รหัสวิชา: 2210216
ชื่อย่อวิชา: MAG REAL LIT
ชื่อวิชา: วรรณคดีสัจนิยมมหัศจรรย์ (MAGICAL REALIST LITERATURE)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ความหมายและกำเนิดของสัจนิยมมหัศจรรย์ ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีสัจนิยมมหัศจรรย์กับศิลปะรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ความหลากหลายทางรูปแบบและแนวความคิดของวรรณคดีสัจนิยมมหัศจรรย์ การศึกษาวิเคราะห์ตัวบทคัดสรร
Course Description: Definitions and origins of magical realism; relationship between magical realist literature and other related artistic forms; conceptual and formal variety of magical realist literature; analysis of sclected texts.