รหัสวิชา: 2210235
ชื่อย่อวิชา: Lit Film Adapt
ชื่อวิชา: วรรณคดีกับการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ (Literature and Film Adaptations)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับภาพยนตร์ ทฤษฎีการแปลงวรรณคดีให้เป็นภาพยนตร์ การวิเคราะห์และตีความตัวบทคัดสรร
Course Description: Relationship between literature and film, theories of film adaptation, analysis and interpretation of selected texts