รหัสวิชา: 2210335
ชื่อย่อวิชา: INTRO CULT STUD
ชื่อวิชา: ปริทัศน์วัฒนธรรมศึกษา (INTRODUCTION TO CULTURAL STUDIES)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: พัฒนาการของวัฒนธรรมศึกษา แนวคิดและประเด็นสำคัญของวัฒนธรรมศึกษา การวิเคราะห์และวิจารณ์ตัวบทวัฒนธรรมคัดสรร
Course Description: Development of Cultural Studies; key concepts and issues in Cultural Studies; analysis and criticism of selected cultural texts.