รหัสวิชา: 2210420
ชื่อย่อวิชา: MAJOR WRITER WORK
ชื่อวิชา: นักเขียนเอกกับผลงาน (MAJOR WRITERS AND THEIR WORKS)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: ผลงานชิ้นสำคัญของนักเขียนเอก การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างนักเขียน ผลงาน และสภาพสังคม รวมทั้งลักษณะเฉพาะตนของนักเขียน
Course Description: Masterpieces of major writers; analysis of relationship between writers, their works and social conditions as well as characteristics of their writings.