รหัสวิชา: 2221485
ชื่อย่อวิชา: BUDDHIST CIV
ชื่อวิชา: อารยธรรมพุทธศาสนา (BUDDHIST CIVILIZATION)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: ชีวประวัติและคำสอนของพระพุทธเจ้า กำเนิด การพัฒนา การเผยแพร่ และอิทธิพลของพุทธศาสนาในวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ
Course Description: Lord Buddha’s life and his teachings; the origin, development, dissemination and impact of Buddhism on the culture of various countries.