รหัสวิชา: 2232241
ชื่อย่อวิชา: GER CH JU LIT
ชื่อวิชา: วรรณกรรมเด็กและเยาวชนเยอรมัน (GERMAN CHILDREN AND JUVENILE LITERATURE)
จำนวนหน่วยกิต:3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: วรรณกรรมเด็กและเยาวชนชิ้นเอกของนักประพันธ์ที่ใช้ภาษาเยอรมัน การวิเคราะห์แก่นเรื่องที่สะท้อนสภาพสังคม และวัฒนธรรมซึ่งมีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชนในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน
Course Description: Masterpieces of German children and juvenile literature of authors from German-speaking countries; analysis of themes reflecting society and culture influencing children and juveniles in German-speaking countries.