รหัสวิชา: 2235320
ชื่อย่อวิชา: CONTEMP PORT BRAZ
ชื่อวิชา: โปรตุเกสและบราซิลในโลกปัจจุบัน (CONTEMPORARY PORTUGAL AND BRAZIL)
จำนวนหน่วยกิต:3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: ชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศโปรตุเกส และบราซิลในปัจจุบันในแง่มุมต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนศิลปะและวัฒนธรรมnCourse Description: Portuguese and Brazilian contemporary life in various aspects: politics, economy, society, art and culture.