รหัสวิชา: 2300152
ชื่อย่อวิชา: SCIENCE TODAY
ชื่อวิชา: วิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน (SCIENCE TODAY)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา:
Course Description: