รหัสวิชา: 2300200
ชื่อย่อวิชา: SCI TECH SOC
ชื่อวิชา: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคม (Science and Technology for Society)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากอดีตสู่ปัจจุบัน ข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยี ปัจจัยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในทางที่ผิด เทคโนโลยีใหม่ที่มีประโยชน์ต่อสังคม เทคโนโลยีที่มีประโยชน์ในอนาคต ข้อเสนอในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน
Course Description: Science and technology from the past to the present; pros and cons of technology; factors leading to the misuse of technology; new technology useful for our society; useful technology in the future; purposed methods on the use of science and technology to improve life quality and society in a sustainable manner.