รหัสวิชา: 2301170
ชื่อย่อวิชา: COMP PROG
ชื่อวิชา: คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม (COMPUTER AND PROGRAMMING)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: แนวคิดเบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์ แนวคิดเบื้องต้นของการโปรแกรม จรรยาบรรณคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยทางด้านคอมพิวเตอร์ การประยุกต์
Course Description: Basic concepts of computer systems; basic concepts of programming; computer ethics and security; applications.