รหัสวิชา: 2302190
ชื่อย่อวิชา: CHEM MOD LIFE
ชื่อวิชา: เคมีสำหรับชีวิตสมัยใหม่ (CHEMISTRY FOR MODERN LIFE)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: บทบาทและหน้าที่ขององค์ประกอบทางเคมีในผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้ประจำวันในชีวิตสมัยใหม่ ได้แก่ เครื่องสำอางและน้ำหอม องค์ประกอบพื้นฐานของเครื่องสำอาง เครื่องสำอางกับคอสเมซูทิคัล สารกรองรังสียูวี ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม การทดสอบผลิตภัณฑ์และผลเสียของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเส้นผม อโรมาเทอราปีและสปา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับน้ำหอมและกลิ่นหอม การแบ่งประเภทน้ำหอมและสารเคมีในน้ำหอม แหล่งสารให้กลิ่น องค์ประกอบของน้ำหอม น้ำหอมกับประเด็นด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Course Description: Roles and functions of chemical components in products used in everyday modern life : consmetics and perfumes; basic cosmetic ingredients; cosmetics and cosmeceuticals; suncreens; facial skin cares; hair care products; product testing and adverse effects; natural products for skin and hair care products; aromatherapy and spa; introduction to perfumery and fragrance; classification of perfumes and chemicals, in perfumery; aromatics sources, elements of perfumes; perfume and related issues on health and environment.