รหัสวิชา: 2305109
ชื่อย่อวิชา: PL GROW TECH
ชื่อวิชา: เทคโนโลยีการปลูกพืช (PLANT GROWING TECHNOLOGY)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: 1 แนะนำรายวิชา การเรียน การสอน และการสอบ เมล็ดคืออะไร บทบาทและความสำาาคัญของเมล็ด 2 โครงสร้างของเมล็ดพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ การงอกของเมล็ด 3 วิธีการขยายพันธุ์พืชโดยใช้ส่วนต่างๆ ของพืช 4 วิธีการขยายพันธุ์พืชโดยใช้ส่วนต่างๆ ของพืช (ต่อ) 5 แนวคิดและวิธีการปลูกพืชในอดีต 6 แนวคิดและวิธีการปลูกพืชในปัจจุบัน 7 แนวคิดและวิธีการปลูกพืชในอนาคต 8 การปลูกพืชสวนครัว 9 การปลูกพืชเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม 10 การปลูกพืชเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม (ต่อ) 11 วิธีการปลูกพืชไม่ใช้ดิน 12 วิธีการปลูกพืชไม่ใช้ดิน (ต่อ) 13 การเกษตรเพื่อการพึ่งตนเอง 14 การเกษตรเพื่อการพึ่งตนเอง (ต่อ) 15 ศึกษานอกสถานที่ อภิปรายและสรุปผล (วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2555) 16 สอบปลายภาค
Course Description: Common infectious diseases in children and their management.