รหัสวิชา: 2305161
ชื่อย่อวิชา: GENETICS FOR LIFE
ชื่อวิชา: พันธุศาสตร์เพื่อชีวิต (GENETICS FOR LIFE)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: พื้นฐานทางพันธุศาสตร์ ความบกพร่องทางพันธุกรรมในมนุษย์ โครงการศึกษาพันธุกรรมในมนุษย์ ยีนบำบัด พันธุศาสตร์กับนิติวิทยาศาสตร์ การพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ พันธุวิศวกรรมและสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรมและวิวัฒนาการ พันธุศาสตร์ในอุตสาหกรรม จริยธรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพันธุศาสตร์nCourse Description: Common infectious diseases in children and their management.