รหัสวิชา: 2307205
ชื่อย่อวิชา: INTRO GEM SCI
ชื่อวิชา: วิทยาการอัญมณีเบื้องต้น (INTRODUCTION TO GEMMOLOGICAL SCIENCE)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ธรณีวิทยา แร่ หิน กับอัญมณีผลึกและระบบผลึก สมบัติทางกายภาพเชิงยึดเหนี่ยวของอัญมณี แสง สี กับอัญมณี สมบัติทางแสงของอัญมณี หลักการและวิธีใช้เครื่องมือตรวจสอบอัญมณีขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณค่าอัญมณี ชนิดอัญมณีที่พบมากในท้องตลาดแยกตามองค์ประกอบทางเคมี วิธีการสังเคราะห์อัญมณี และอัญมณีสังเคราะห์ชนิดต่างๆ ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีด้วยเครื่องมือพื้นฐาน
Course Description: Common infectious diseases in children and their management.