รหัสวิชา: 2308303
ชื่อย่อวิชา: HISTORY OF SCI
ชื่อวิชา: ประวัติวิทยาศาสตร์ (HISTORY OF SCIENCE)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: วิวัฒนาการทางความคิดของมนุษย์จากสมัยดึกดำบรรพ์มาสู่ยุควิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน วิธีการเสาะแสวงหาความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การค้นคว้าและแก้ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญ พฤติกรรมและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ในยุคต่างๆ ได้แก่ ทางดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา การประยุกต์วิทยาศาสตร์ไปสู่เทคโนโลยีซึ่งแสดงถึงบทบาทที่สำคัญของวิทยาศาสตร์ในยุคต่างๆ ในการพัฒนาสังคมมนุษย์ให้ดีขึ้นไปเป็นลำดับ ความก้าวหน้าของการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน การอภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัญหาที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีอย่างไม่ถูกต้องจริยธรรมของนักวิทยาศาสตร์
Course Description: The development of human thought from prehistoric period to modern science; inquiry process; scientific process; scientific behaviors and scientific attitude of outstanding scientists of different disciplines; astronomy, physics, chemistry and biology; the period of science development; application of science to technology which reflects the important roles of science in different period increasing in the development of social welfare; the advancement of scientific researched in different field from the beginning to present; the discussion of scientific and technological value; problems caused by misure of technology; ethics of the scientists.