รหัสวิชา: 2308354
ชื่อย่อวิชา: STRATEGY OF LIFE
ชื่อวิชา: ขั้นตอนของชีวิต (THE STRATEGY OF LIFE)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: วิวัฒนาการแรกเริ่ม ตั้งแต่ก่อนมีสิ่งมีชีวิตจนถึงเกิดเป็นสิ่งมีชีวิต ปัญหาสำคัญที่สิ่งที่มีชีวิตเผชิญ ตั้งแต่ไวรัสจนถึงมนุษย์ เอกภาพของโลกเชิงชีวภาพ สภาพของโลกปัจจุบัน ประชากรกับแหล่งอาหาร น้ำ แร่ธาตุ และพลังงาน มลพิษทางบวกและทางลบ ทางอยู่รอดรวมทั้งอนาคตของมนุษย์
Course Description: Primordial pre-biotic and biological evolution major problems faced by evolving life from virus to human; the unity of the biological world; situation of the present world population and food, water mineral and energy, positive and negative pollutions; choices of man and ways of man in the future.