รหัสวิชา: 2310201
ชื่อย่อวิชา: Health/beauty
ชื่อวิชา: สุขภาพและความงาม (Health and Beauty)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและความงามบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ โดยรวมถึงโภชนาการเพื่อสุขภาพและความงาม การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การมีสมาธิและจิตแจ่มใส การชะลอวัย ผลิตภัณฑ์และการเสริมความงาม โดยมุ่งเน้นกลไกในการทำงานและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญ
Course Description: Basic knowledge about living daily lives for achieving good health and beauty based on science including: nutrition for health and beauty; exercise for health; the state of being concentrated and having brilliant mind; anti-aging; product and beautification, with emphasis on function mechanism and scientific evidence.