รหัสวิชา: 2310202
ชื่อย่อวิชา: SMT BUY CONS PROD
ชื่อวิชา: ฉลาดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค (Smart Buying for Consumer Products )
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน เครื่องหมายมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว วิทยาศาสตร์กับผลิตภัณฑ์ การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้าน ลักษณะสินค้าหมดอายุ และโทษภัยของสินค้าหมดอายุ
Course Description: Consumer products in daily life; standard certification and green labelled products; science and products; how to select the products: food and beverages, healthcare products, household cleaning products; characteristics of products of expiry dates and their harm.