รหัสวิชา: 2311132
ชื่อย่อวิชา: NEW TECH MAT SCI
ชื่อวิชา: เทคโนโลยีใหม่ด้านวัสดุศาสตร์ (New Technologies in Materials Science )
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: โครงสร้าง ส่วนประกอบ เทคโนโลยีการผลิต ข้อจำกัดและประสิทธิภาพของวัสดุที่มีการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ ทฤษฎีและแนวคิดของเทคโนโลยีใหม่ทางวัสดุศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม การแพทย์ ความมั่นคงของประเทศ และคุณภาพชีวิต
Course Description: Structures; compositions; production technologies; limitation and efficiency of recently invented materials; theories and concepts of new technologies in materials science in environment, medicine, national security and quality of life.