รหัสวิชา: 2313226
ชื่อย่อวิชา: PRINT MEDIA TECH (English Version)
ชื่อวิชา: เทคโนโลยีสื่อสิ่งพิมพ์ (PRINT MEDIA TECHNOLOGY)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: เรื่องทั่วไปของสื่อสิ่งพิมพ์ ประวัติเทคโนโลยีการพิมพ์ กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เทคโนโลยีการพิมพ์พื้นนูน การพิมพ์ลิโทกราฟี การพิมพ์กราวัวร์และการพิมพ์สกรีน การประยุกต์เทคโนโลยีการพิมพ์ เทคโนโลยีการพิมพ์ลูกผสม เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัล วัสดุพิมพ์ แนวโน้มเทคโนโลยีการพิมพ์
Course Description: Overview of print media: history of printing technology; print media production process; relief printing; lithographic printing; gravure printing and screen printing technology; applictions of printing technology; hybrid printing technology; digital printing technology; printing materials; trend of printing technology.