รหัสวิชา: 2501191
ชื่อย่อวิชา: HIST ART ARCH
ชื่อวิชา: ประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรม (HISTORY OF ART AND ARCHITECTURE)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)nคำอธิบายรายวิชา: มูลเหตุ อิทธิพลต่างๆ และแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะและสถาปัตยกรรม การวิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานศิลปะและสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ศิลปะและและสถาปัตยกรรมตะวันตกโดยสังเขป ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 20
Course Description: Motivations, influences and concepts in artistic and architectural creations; analysis and criticism of works of art and architecture; a brief survey of the history of western art and architecture from prehistoric period to the twentieth century.