รหัสวิชา: 2501292
ชื่อย่อวิชา: INTRO HSE DSGN
ชื่อวิชา: การออกแบบบ้านพักอาศัยเบื้องต้น (INTRODUCTION TO HOUSE DESIGN)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ความหมายของศิลปะ ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลปะกับศิลปะการแสดง ความมุ่งหมาย และลักษณะสำคัญของศิลปะ รูปทรงและจินตนาการกับการแสดงออก การจัดองค์ประกอบศิลปะทั้งสอง สามและสี่มิติ ทั้งที่มีและไม่มีประโยชน์ใช้สอย การวิเคราะห์และการประเมินค่าของงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ศิลปอุตสาหกรรม และศิลปะสำหรับชีวิตประจำวัน
Course Description: