รหัสวิชา: 2501298
ชื่อย่อวิชา: UNDERST ARCH
ชื่อวิชา: รู้จักสถาปนิก เข้าใจสถาปัตยกรรม (UNDERSTANDING ARCHITECTS AND ARCHITECTURE)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (2-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ความคิดและขั้นตอนในการออกแบบของสถาปนิก ผลจากการออกแบบ คุณค่าของสถาปัตยกรรมที่จรรโลงสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้อาศัย
Course Description: Fundamental architectural knowledge; ideas and design process of architects; design results; architectural value that enhances the environment and quality of life of the users.