รหัสวิชา: 2501299
ชื่อย่อวิชา: BUDDHIST ART/ARCH
ชื่อวิชา: พุทธศิลป์และสถาปัตยกรรม (BUDDHIST ART AND ARCHITECTURE)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: พุทธปรัชญาในงานพุทธศิลป์และสถาปัตยกรรม ระบบสัญลักษณ์ทางพุทธศิลป์และสถาปัตยกรรม การถ่ายทอดพุทธปรัชญาในสังคมและวัฒนธรรมพุทธสู่งานพุทธศิลป์และสถาปัตยกรรมในต่างยุคสมัยและพื้นที่
Course Description: Buddhist philosophy in Buddhist art and architecture; symbolism in Buddhist art and architecture; the transformation of Buddhist philosophy in Buddhist society and culture to Buddhist art and architecture in different periods and regions.